BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia
Ilość odsłon: 44668

Miejsko Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Rekreacji i Sportu w Piotrkowie Kujawskim
ogłasza w dniu 23 listopada 2006 roku konkurs na stanowisko

specjalisty do spraw kadrowych i organizacyjnych.
Miejsko Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Rekreacji i Sportu

w Piotrkowie Kujawskim

ogłasza w dniu 23 listopada 2006 roku konkurs na stanowisko

specjalisty do spraw kadrowych i organizacyjnych.

1. Wymagania niezbędne.

a) obywatelstwo polskie lub któregoś z krajów członkowskich Unii Europejskiej,

b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno - skarbowe

c) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie :

- wyższe o kierunku administracja, prawo i 4 lata stażu pracy, lub

- średnie o profilu ogólnym lub zawodowym i 5 lat stażu pracy.

2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość programów: MS Office, Open Office, umiejętność korzystania z Internetu,

b) preferowana doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządowych lub administracji publicznej,

c) znajomość ustaw:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071;ze zmianami,

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy

(Dz. U. z 1998 roku Nr 21 poz. 94 ze zmianami)

- ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

( Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zmianami)

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) w zakresie ogólnym:

- prowadzenie akt osobowych pracowników Zespołu i dyrektorów szkół i placówek gminy Piotrków Kujawski

- praca kancelarii,

b) w zakresie szczegółowym między innymi:

- przyjmowanie i ekspediowanie korespondencji,

- prowadzenie ewidencji rozmów telefonicznych

- przygotowywanie pism i decyzji administracyjnych,

- prowadzenie dokumentacji tradycyjnej i elektronicznej w specjalistycznych programach komputerowych,

- sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących spraw kadrowych i organizacji pracy szkół,

- prowadzenie działalności w zakresie zaspakajania socjalnych potrzeb pracowników.

4. Wymagane dokumenty:

a) umotywowane zgłoszenie udziału w konkursie,

b) CV (ewentualnie aktualna fotografia),

c) odpis dyplomu ukończenia szkoły średniej, studiów, kursów,

d) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska specjalisty,

e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) zaświadczenie kandydata o niekaralności (oświadczenie w przypadku oczekiwania na zaświadczenie w KRK),

g) opinie pracodawców z poprzednich miejsc pracy lub oświadczenie kandydata o uzyskanych nagrodach, wyróżnieniach oraz naganach i karach porządkowych ( lub ich braku) w poprzednich miejscach zatrudnienia.

5. Wymagana dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 08.12.2006 r. do godziny 14.00 w biurze Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Rekreacji i Sportu w Piotrkowie Kujawskim lub listownie na adres : Miejsko Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Rekreacji i Sportu w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37, 88-230 Piotrków Kujawski z dopiskiem: „ Konkurs”

6. Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim (http://bip.piotrkowkujawski.pl/. Osoby z wyżej wymienionej, listy zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowane o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP pod adresem wskazanym wyżej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Rekreacji i Sportu w Piotrkowie Kujawskim.

Warunki pracy:

Stanowisko: specjalista do spraw kadrowych i organizacyjnych

Czas pracy: etat

Możliwy termin zatrudnienia: od 01.01.2007 r.

Warunki płacy: zgodnie z tabelą zaszeregowania i regulaminem wynagradzania.

Wymagane dokumenty, t.j. list motywacyjny, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą '."Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j.Dz.U. z 2002 r. nr 101, póz. 926 z póz. zmian.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. nr 142z 2001, poz. 1593 z póź. zmian.)
© 2003 Internet-Info