BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia
Ilość odsłon: 44673

Zarządzenie Nr 1/2007 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piotrkowie Kujawskim z dnia 5 stycznia 2007 roku
w sprawie : wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady rekrutacji na wolne stanowiska w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół

w Piotrkowie Kujawskim
Na podstawie art. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze. zm.)

zarządza się co następuje :

§ 1

W celu prowadzenia przejrzystej polityki rekrutacji oraz zasad zatrudnienia pracowników

w oparciu o jasne kryteria i zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy

w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piotrkowie Kujawskim, wprowadza się Regulamin określający szczegółowe zasady rekrutacji na wolne stanowiska

w ZEAS-ie w Piotrkowie Kujawskim stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Treść zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piotrkowie Kujawskim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dyrektor ZEAS-u

Stanisław Kwiatkowski

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora ZEAS-u w Piotrkowie Kujawskim

Nr 1/2007 z dnia stycznia 2007 roku

Regulamin dotyczący zasad szczegółowego naboru na wolne stanowiska

w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piotrkowie Kujawskim

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

2. W Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piotrkowie Kujawskim każdy wakat dotyczący stanowiska urzędniczego objęty jest procesem rekrutacji konkursowej.

3. Nabór na inne stanowiska tj. pracownicze odbywa się w trybie analizy złożonych ofert pracy.

Rozdział II

Komisja konkursowa

§ 2

1. Do przeprowadzenia rekrutacji, powołuje się komisję, w skład której wchodzą:

a. Dyrektor ZEAS-u w Piotrkowie Kujawskim;

b. Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim;

c. główny księgowy ZEAS-u w Piotrkowie Kujawskim.

2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor ZEAS-u w Piotrkowie Kujawskim może uzupełnić skład komisji o dodatkową osobę (eksperta) posiadającą niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie przydatne w procesie przeprowadzenia naboru lub pracownika jednostki organizacyjnej, której dotyczy postępowanie konkursowe.

3. Komisja rekrutacyjna dokonuje wstępnej selekcji złożonych ofert pod kątem określonych wymogów i ustala listę osób, które zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne.

4. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.

5. Komisja przystępując do pracy ustala metodę i sposób wyłonienia kandydatów.

6. W skład komisji konkursowej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Rozdział III

Ogłoszenie konkursu

§ 3

1. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać w szczególności:

a. podmiot ogłaszający,

b. stanowisko, na które ogłoszono konkurs,

c. wymagane kwalifikacje kandydatów,

d. miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów,

e. przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur,

f. sposób składania ofert.

2. Ogłoszenie o naborze należy podać do publicznej wiadomości poprzez:

a. zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

b. wywieszenie na tablicy ogłoszeń ZEAS-u w Piotrkowie Kujawskim,

c. zgłoszenie do Powiatowego Urzędu Pracy.

3. Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia.

Rozdział IV

Nabór ofert

§ 4

Oferty w zamkniętych kopertach, złożone osobiście lub przesłane pocztą w terminie

określonym w ogłoszeniu przyjmowane są w biurze ZEAS-u w Piotrkowie Kujawskim.

Rozdział V

Przebieg postępowania konkursowego

§ 5

1. O wszczęciu postępowania konkursowego decyduje Dyrektor.

2. Konkursu nie przeprowadza się, jeżeli stanowisko jest obsadzone w ramach ruchu kadrowego wewnątrz ZEAS-u (rekrutacja wewnętrzna).

3. Postępowanie konkursowe obejmuje:

a. ogłoszenie o konkursie,

b. nabór ofert,

c. rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur,

d. rozmowa kwalifikacyjna,

e. wybór kandydata na stanowisko objęte ogłoszeniem,

f. podanie do wiadomości wyniku postępowania konkursowego.

Rozdział VI

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur

§ 6

1. Postępowanie przeprowadza się dwuetapowo.

2. W pierwszym etapie komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustala czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania konkursowego.

3. Decyzja w sprawie niedopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania wymaga uzasadnienia.

4. Po zakończeniu I etapu przewodniczący komisji wysyła do kandydatów zawiadomienia, które powinno zawierać informację o decyzji podjętej przez komisję.

5. Drugi etap polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej zbadać:

a. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

b. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

c. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,

d. przebieg drogi zawodowej,

e. cele zawodowe kandydata.

6. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja informuje kandydata o warunkach pracy na stanowisku, na które ogłoszono konkurs.

§ 7

1. Po przeprowadzeniu dyskusji nad wynikami rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa wybiera kandydata w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.

2. Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1, kandydat nie został wybrany, przewodniczący komisji konkursowej zarządza drugie głosowanie.

3. Przeprowadzenie drugiego głosowania odbywa się w sposób wskazany w ust. 1 i może być poprzedzone ponowną dyskusją i rozmową z wytypowanymi kandydatami.

4. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

§ 8

Ocena kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy prowadzona jest metodą

punktową po zakończonych rozmowach kwalifikacyjnych. Skala obejmuje 5 stopni

od 1 do 5 pkt:

1) 5 pkt – w pełni odpowiada oczekiwaniom,

2) 4 pkt – spełnia oczekiwania w stopniu dobrym,

3) 3 pkt – spełnia oczekiwania w stopniu zadowalającym,

4) 2 pkt – spełnia oczekiwania tylko częściowo,

5) 1 pkt – nie odpowiada oczekiwaniom

§ 9

1. Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnił warunków zawartych w ogłoszeniu o konkursie komisja nie dokonuje wyboru kandydata. Dyrektor podejmuje decyzję o sposobie naboru na wakujące stanowisko .

§ 10

1. Ze swoich czynności komisja konkursowa sporządza protokół postępowania konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej obecni na posiedzeniu.

2. Protokół zawiera w szczególności:

a. określenie stanowiska, na które było prowadzone postępowanie konkursowe, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów według spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

b. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

c. uzasadnienie dokonanego wyboru.

3. Protokół udostępnia się do wglądu kandydatom biorącym udział w konkursie, na ich żądanie. Udostępnienie protokołu powinno nastąpić w sposób nie naruszający danych osobowych osób biorących udział w konkursie.

4. Osoby, których kandydatury były rozpatrywane, przewodniczący komisji powiadamia pisemnie o wynikach konkursu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

5. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia postępowania konkursowego, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

6. Informacja o której mowa w ust. 5 zawiera:

a. nazwę i adres jednostki,

b. określenie stanowiska,

c. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

d. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 11

Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze postępowania konkursowego ustał

w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie

na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów

wymienionych w protokole naboru.
© 2003 Internet-Info