BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia
Ilość odsłon: 44676

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim ogłasza w dniu 5 stycznia 2007 roku konkurs na stanowisko specjalisty do spraw księgowości budżetowej.
1. Wymagania niezbędne.

a) obywatelstwo polskie lub któregoś z krajów członkowskich Unii Europejskiej,

b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno - skarbowe

c) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie :

- wyższe o kierunku finanse i rachunkowość oraz 4 lata stażu pracy, lub

- średnie o profilu ekonomicznym i specjalności : rachunkowość oraz

5 lat stażu pracy.

2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość programów: MS Office, Open Office, umiejętność korzystania z Internetu,

b) preferowana doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządowych lub administracji publicznej,

c) znajomość ustaw:

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami);

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

( Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami);

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy

(Dz. U. z 1998 roku Nr 21 poz. 94 ze zmianami)

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) w zakresie ogólnym:

- prowadzenie i rozliczanie kasy;

- prowadzenie ewidencji księgowej,

b) w zakresie szczegółowym między innymi:

- prowadzenie i rozliczanie kasy;

- prowadzenie raportów kasowych;

- dokonywanie wypłat i przelewów,

- prowadzenie dokumentacji elektronicznej w specjalistycznych programach komputerowych,

- sporządzanie sprawozdań dotyczących księgowości budżetowej,

- prowadzenie druków ścisłego zarachowania.

4. Wymagane dokumenty:

a) umotywowane zgłoszenie udziału w konkursie,

b) CV (ewentualnie aktualna fotografia),

c) odpis dyplomu ukończenia szkoły średniej, studiów, kursów,

d) zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska specjalisty,

e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) zaświadczenie kandydata o niekaralności (oświadczenie w przypadku oczekiwania na zaświadczenie w KRK),

g) opinie pracodawców z poprzednich miejsc pracy lub oświadczenie kandydata o uzyskanych nagrodach, wyróżnieniach oraz naganach i karach porządkowych

( lub ich braku) w poprzednich miejscach zatrudnienia.

5. Wymagana dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 23.01.2007 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piotrkowie Kujawskim lub listownie na adres : Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37,

88-230 Piotrków Kujawski z dopiskiem: „ Konkurs”

6. Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim (http://bip.piotrkowkujawski.pl/. Termin rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 26 stycznia 2007 roku w gabinecie dyrektora ZEAS-u od godz. 8.00 – obowiązuje kolejność alfabetyczna.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP pod adresem wskazanym wyżej oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piotrkowie Kujawskim. Warunki pracy:

Stanowisko: specjalista do spraw księgowości finansowej

Czas pracy: etat

Możliwy termin zatrudnienia: od 01.02.2007 roku.

Warunki płacy: zgodnie z tabelą zaszeregowania i regulaminem wynagradzania.

Wymagane dokumenty, t.j. list motywacyjny, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą '."Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j.Dz.U. z 2002 r. nr 101, póz. 926 z póz. zmian.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. nr 142z 2001, poz. 1593 z póź. zmian.)
© 2003 Internet-Info