BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia
Ilość odsłon: 44817

Postanowienie nr ZPOŚ-7624-1/05 w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kozy, Wymysłowi-Stawiska , Bycz
Piotrków Kujawski ,dnia 14.11.2005r.

ZPOŚ-7624-1/05

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, ze zm./

p o s t a n a w i a m

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Piotrków Kujawski , ul. Kościelna 1 , 88-230 Piotrków Kujawski polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kozy, Wymysłowi-Stawiska , Bycz

Uzasadnienie

W dniu 03.10.2005r. na wniosek Gminy Piotrków Kujawski , ul. Kościelna 1 , 88-230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jw. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją inwestycja polegać będzie na :

Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości : Kozy, Wymysłowo - Stawiska, Bycz na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

- obręb geodezyjny Malina – 112,111,110,116,117/2,125/4,25/2,137/1, 77,124/2,122/3,119/6,119/1,123/1,123/2,122/2,119/3,119/5

- obręb geodezyjny Wymysłowo-Stawiska – 125/5,125/2,124,110, 122/3,122/1,121/2,121/3,121/4,122/2,125/4,111,112,113/1,114/1,113/3,95,88,90,247,89,80,70/2,67,87,40.

- obręb geodezyjny Bycz - 6/2,6/1,160/1,175/2,145,147/2,147/1,174/2, 174/1,166/1, 175/1, 102/15,5/1,100/1,100/2,100/4,108/2,55/2,113/2,120/2,98/2,140/2,128/2,91, 57/1,173/1,172/1,161/1,171/2,77/4,159/2,153,103,52,165/2,165/3,167,166/2,164/1,163/1, 162/2,144,149,162/3,147/3,55/1,148,143,138/2,142,152,69/7,69/4,69/5, 69/9, 69/8,69/3, 130/1,130/2,129/2,72/1,77/2,100/3,78/4,125,78/2,81/1,81/2,82/2, 82/1, 121/2,128/3, 78/3,121/4,117/2,86/3,86/2,89/7,94/2,116/1,89/6,89/5,113/2,113/3, 90,93,108/1,97/2,97/1,105/3,105/5,98/1,102/16,120/1,103,37,45,51,160/1,145.

Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zwrócił się do Starosty Powiatu Radziejowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Sanitarnego Radziejowie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Starosta Powiatu Radziejowskiego postanowieniem nr O.T.I.7633-49/05 z dnia 08.11.2005r /data wpływu: 09.11.2005r./ uznał za iż dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie w postanowieniu nr 89 /2005 z dnia 21.10.2005 roku, pismo nr NNZ -42-12-41/05 /data wpływu 24.10.2005r/ również nie stwierdził obowiązku sporządzenia raportu.

Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji, po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem tutejszego organu.

Z up. Burmistrza

Sekretarz Miasta i Gminy

mgr Jarosław Waszak

Otrzymują:

1. Gmina Piotrków Kujawski

2. a/a

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl

Sprawę prowadzi:

Tomasz Ciesielski tel. (054) 2655 123
© 2003 Internet-Info