BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia
Ilość odsłon: 44682

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT W FORMIE POWIERZENIA WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.).
ogłasza

otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski.

I Rodzaj zadania

1. Organizacja działalności szkoleniowej w zorganizowanej formie dla wszystkich grup wiekowych w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego.

2. Udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i innych zawodach sportowych.

3. Stwarzanie warunków dla rozwoju różnych dyscyplin sportu.

4. Zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania.

5. Zabezpieczenie kadry szkoleniowej, promocja osiągnięć sportowych.

II Podmioty uprawnione do złożenia ofert:

1. Organizacje pozarządowe.

2. Podmioty uprawnione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

III Wysokość środków publicznych na realizację zadania

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski na wskazane w konkursie zadanie przeznacza środki w wysokości 70.000,00 zł ( siedemdziesiąt tysięcy złotych); z tego na działanie:

-piłka nożna A klasa, piłka siatkowa, tenis stołowy - 47.500,00 zł

-piłka nożna B klasa -22.500,00 zł

IV Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji, kryteria oceny ofert oraz tryb pracy komisji konkursowej określone są w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 9/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

V Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadania będące przedmiotem konkursu winny być zrealizowane do dnia 31 grudnia 2007 roku.

2. Realizacja wybranych zadań działań nastąpi poprzez zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą, której wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia nr 9/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

3. Wybrane podmioty zobowiązane są do sporządzania i składania sprawozdań w terminach określonych w umowie. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia nr 9/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

VI Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w 2006 roku

1. Liczba zrealizowanych zadań 2

2. Wysokość udzielonych dotacji 68.000,00 zł

VII Termin i tryb składania ofert

1. Wzór oferty stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia nr 9/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

2. Oferty dotyczące realizacji zadania należy złożyć do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 w terminie do dnia 16 kwietnia 2007 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2007 roku w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy

w Piotrkowie Kujawskim przy ulicy Kościelnej 1 o godz. 1000.

VIII Informacje dodatkowe

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami umieszczona jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski www.piotrkowkujawski.pl

Załączniki:

zalacznik..doc  -> pobierz
word dokument
  Rozmiar: 80KB
  Data dodania: wtorek, 27 marca 2007, godz. 14:59
  Typ MIME: application/msword
 
protokol.pdf  -> pobierz
Protokół
  Rozmiar: 443KB
  Data dodania: poniedziałek, 23 kwietnia 2007, godz. 09:41
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info