BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia
Ilość odsłon: 44666

K O M U N I K AT
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski uprzejmie informuje, że do dnia 30 czerwca 2007 r. Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników.
Kandydatów na ławników zgłosić mogą:

- prezesi sądów,

- stowarzyszenia,

- organizacje związkowe,

- organizacje pracodawców,

- inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii

politycznych,

- co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na

obszarze gminy Piotrków Kujawski.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą udostępnia nieodpłatnie Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, pokój nr 11.

Wzór karty dostępny jest także na stronie www.ms.gov.pl.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

1) 3 aktualne fotografie,

2) informacje z Krajowego Rejestru Karnego,

3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławników.

Do karty zgłoszenia złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku (liczba tych dni może być zwiększona przez prezesa sądu tylko z ważnych przyczyn).

Ławnik za czas wykonywania czynności w sądzie otrzymuje rekompensatę pieniężną.

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

Mirosław Skonieczny
© 2003 Internet-Info