BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia
Ilość odsłon: 44818

Postanowienie nr ZPOŚ-7624-2/05 w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Kolejowej, Wypycha, Władysława Łokietka na działkach w obrębie geodezyjnym Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski ,dnia 14.11.2005r.

ZPOŚ-7624-2/05

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, ze zm./

p o s t a n awi am

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Piotrków Kujawski , ul. Kościelna 1 , 88-230 Piotrków Kujawski polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Kolejowej, Wypycha, Władysława Łokietka na działkach w obrębie geodezyjnym Piotrków Kujawski

Uzasadnienie

W dniu 03.10.2005r. na wniosek Gminy Piotrków Kujawski , ul. Kościelna 1 , 88-230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jw. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją inwestycja polegać będzie na :

Budowie kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Kolejowej, Wypycha, Władysława Łokietka na działkach w obrębie geodezyjnym Piotrków Kujawski oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

1140, 1680, 1688, 1527, 1125, 1147, 1141, 1140, 1688, 1527, 1125, 1147, 1286, 1113, 1295, 1115, 1289, 1111 ,1307, 1292/2, 1290, 1116/1, 1117, 1119, 1120, 1121, 1239, 1238, 1237, 1235, 1236, 1232, 1231, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1219, 1178, 1127, 1182, 1181, 1180, 1186, 1185, 1184, 1183, 1188, 1191, 1187, 1192, 1206, 1207, 1161, 1162, 1176, 1165, 1163, 1164, 1226, 1227, 1225, 1230, 1229, 1228, 1122, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1195, 1193, 1167, 1168, 1169/2, 1170, 1133, 1131, 1130, 1241, 1240, 1242, 1243, 1174, 1244, 1688, 1547, 1245, 1251, 1252, 1253, 1255, 1256/1, 1129, 1177, 1702/2, 1702/1, 1171, 1172, 1201, 1204

Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zwrócił się do Starosty Powiatu Radziejowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Sanitarnego Radziejowie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Starosta Powiatu Radziejowskiego postanowieniem nr O.T.I.7633-50/05 z dnia 08.11.2005r /data wpływu: 09.11.2005r./ uznał za iż dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie w postanowieniu nr 88 /2005 z dnia 21.10.2005 roku, pismo nr NNZ -42-12-43/05 /data wpływu 24.10.2005r/ również nie stwierdził obowiązku sporządzenia raportu.

Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji, po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem tutejszego organu.

Z up. Burmistrza

Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy

mgr Jarosław Waszak

Otrzymują:

1. Gmina Piotrków Kujawski

2. a/a

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl

Sprawę prowadzi:

Tomasz Ciesielski tel. (054) 2655 123
© 2003 Internet-Info