BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Urząd Stanu Cywilnego
Ilość odsłon: 19374

Urząd Stanu Cywilnego - informacje ogólne
Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z Kodeksu rodzinnego

i opiekuńczego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz zadania z innych aktów

prawnych związane ze sprawami osobowymi, a w szczególności:

1. realizuje zadania związane z rejestracją stanu cywilnego, poprzez:

• prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, urodzeń, małżeństw i zgonów dla zdarzeń, które

nastąpiły w okręgu jego działania, zgodnie ze szczegółowymi zasadami wynikającymi z

ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego,

• przyjmowanie zgłoszeń i oświadczeń woli, mających wpływ na stan cywilny osób,

• wydawanie decyzji i postanowień w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

• wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego,

• współdziałanie z innymi organami administracji samorządowej, państwowej oraz sądami;

2. przyjmuje oświadczenia woli w zakresie określonym w Kodeksie rodzinnym i

opiekuńczym oraz w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego;

3. z Kodeksu Postępowania Cywilnego:

• powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z

urzędu,

• ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,

• składanie, na wezwanie sądu, urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia

akt sądowych,

• udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Wykaz spraw jednostki: "Urząd Stanu Cywilnego"

• Jubileusze związane z 50-leciem pożycia małżeńskiego

• Nadanie nazwiska męża matki

• Odtworzenie aktu stanu cywilnego

• Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

• Rejestracja orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji i innych dokumentów stanowiących

podstawę wpisu do ksiąg stanu cywilnego

• Rejestracja urodzeń

• Rejestracja zgonów

• Skrócenie terminu zawarcia małżeństwa

• Sprostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego

• Transkrypcja aktu sporządzonego za granicą

• Uznanie dziecka

• Uzupełnianie aktów stanu cywilnego

• Wniosek o wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o tym, że rodzice dziecka zawarli

związek małżeński

• Wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu

• Wydawanie zaświadczeń o braku księgi lub braku aktu

• Zawarcie małżeństwa cywilnego

• Zawarcie małżeństwa konkordatowego

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek: 7.30 - 15.30

Wtorek: 8.00 - 16.00
© 2003 Internet-Info