BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 28961

Referat Finansowo-Księgowy
Skarbnik Miasta i Gminy - Jolanta Zalesińska
ul. Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski
Lokalizacja Urząd Miasta i Gminy
Telefon 0 (54) 2654 180 wew. 14
Fax (054) 265-51-12
Adres e-mail finanse@piotrkowkujawski.pl
Zakres obowiązków:
Skarbnik Miasta i Gminy

1. Zapewnia realizację polityki finansowej miasta i gminy;

2. Wykonuje określone przepisami prawa obowiązki w zakresie rachunkowości;

3. Nadzoruje prace związane z opracowaniem i realizacją budżetu gminy, zapewnia bieżącą kontrolę jego wykonania;

4. Zapewnia sporządzanie prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;

5. Kontrasygnuje czynności prawne skutkujące powstawaniem zobowiązań finansowych miasta i gminy oraz udziela upoważnień innym osobom do dokonania kontrasygnaty;

6. Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji;

7. Zapewnia realizację ustaw: o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatkach i opłatach lokalnych, o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, o opłacie skarbowej;

8. Współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową;

9. Sprawuje nadzór nad służbami finansowo-księgowymi Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;

Skarbnik Miasta i Gminy jest głównym księgowym budżetu.

Referat Finansowo-Księgowy.

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu gminy, zapewnia obsługę finansowo-księgową Urzędu, organizuje i nadzoruje prawidłowe prowadzenie rachunkowości przez gminne jednostki organizacyjne, zapewnia obsługę realizacji dochodów własnych gminy (podatki), sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

Do podstawowych zadań referatu należy:

• opracowywanie projektów budżetu gminy oraz analiz wykonania budżetu;

• nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;

• windykacja należności budżetowych gminy;

• opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;

• prowadzenie rachunkowości budżetowej gminy oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

• prowadzenie sprawozdawczości i ocen realizacji wykorzystania środków na poszczególne zadania;

• prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

• prowadzenie kontroli finansowej;

• współdziałanie z bankami i organami skarbowymi;

• opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;

• przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza dotyczących realizacji budżetu;

• prowadzenie księgowości podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

• zapewnienie realizacji zadań wynikających z ordynacji podatkowej;

• ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

• prowadzenie ewidencji podatników zgodnie z obowiązującymi przepisami i bieżąca aktualizacja;

• dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;

• sporządzanie okresowych analiz realizacji planów dochodów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu;

• sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu podatków i opłat;

• opracowywanie decyzji w sprawach podatków i opłat;

• przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach podatków i opłat;

• opracowywanie informacji i analiz dla potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza;

• wydawanie zaświadczeń dotyczących stanu majątkowego;

• nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o opłacie skarbowej;

• współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników.
© 2003 Internet-Info