BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 28966

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Sekretarz Miasta i Gminy - Jarosław Waszak
ul. Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski
Lokalizacja Urząd Miasta i Gminy
Telefon 0 (54) 2654 180 wew. 13
Fax (054) 265-51-12
Adres e-mail sekretarz@piotrkowkujawski.pl
Zakres obowiązków:
Sekretarz Miasta i Gminy

1. Wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Burmistrza;

2. W czasie nieobecności Burmistrza lub niemożliwości wykonywania przez niego swojej funkcji, zadania i kompetencje z zakresu kierowania Urzędem wykonuje Sekretarz Miasta i Gminy;

3. Koordynuje pracami związanymi z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury i zakres działania Urzędu i jego komórek wewnętrznych;

4. Zapewnia prawidłową organizację pracy i funkcjonowania Urzędu;

5. Czuwa nad terminowością wykonania zadań Urzędu;

6. Koordynuje prace dotyczące przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady Miejskiej projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Burmistrza;

7. Organizuje bibliotekę Urzędu, stale uzupełnia zbiory aktów normatywnych;

8. Sprawuje nadzór nad kompletowaniem materiałów z prac Rady;

9. Przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawców;

10. Wykonuje inne czynności powierzone przez Burmistrza na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym;

11. Opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy;

12. Realizuje zadania pełnomocnika rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy;

13. Nadzoruje podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników;

14. Nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych;

15. Kieruje Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Urzędu, świadczenie pomocy prawnej, obsługę administracyjną Rady Miejskiej i komisji Rady, organizuje przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwia sprawy kadrowe, realizuje zadania dotyczące ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, problematyki prawno-administracyjnej, obronnej, rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do podstawowych zadań Referatu należy:

1. w zakresie spraw organizacyjno-prawnych i kadrowych:

• udział w przygotowywaniu statutu gminy i jego aktualizacji;

• opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Urzędu i regulaminu pracy oraz kontrola ich realizacji;

• inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Urzędu;

• wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego wykazu akt;

• prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza;

• opracowywanie i uzgadnianie projektów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym;

• prowadzenie spraw przyjętych na zasadzie porozumienia z innymi jednostkami;

• udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza;

• udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Burmistrza, opiniowanie projektów tych umów;

• informowanie Burmistrza, kierowników referatów i pracowników Urzędu o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności gminy;

• przekazywanie materiałów do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

• zapewnienie obsługi administracyjnej Rady Miejskiej;

• prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej;

• obsługa sekretariatu Burmistrza;

• organizacja spotkań Burmistrza;

• prowadzenie ewidencji skarg i wniosków;

• przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski;

• prowadzenie ewidencji gminnych jednostek organizacyjnych;

• prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

• opracowywanie regulaminów płacowych i premiowania;

• prowadzenie spraw socjalnych pracowników;

• prowadzenie i załatwianie spraw emerytalnych i rentowych dla pracowników objętych obsługą kadrową;

• organizacja praktyk studenckich i uczniowskich;

• prowadzenie ewidencji wojskowej i spraw reklamacyjnych pracowników objętych obsługą kadrową oraz radnych Rady Miejskiej;

• planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu;

• zapewnienie przestrzegania w Urzędzie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

• zabezpieczenie mienia Urzędu;

• prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacja sprzętu;

• załatwianie spraw związanych z zabezpieczeniem Urzędu w pieczęcie, pieczątki, tablice informacyjne;

• gospodarowanie drukami i formularzami;

• zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;

• prowadzenie biblioteki i archiwum Urzędu;

• zabezpieczenie łączności telefonicznej i alarmowej;

• zapewnienie przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie realizowanych zadań;

• zapewnienie wykonywania zadań związanych z wyborami i referendum;

• prowadzenie ewidencji pracowników posiadających dostęp do danych osobowych;

• zapewnienie pełnej realizacji ustawy o ochronie danych osobowych;

• ochrona informacji niejawnych;

• ochrona systemów i sieci teleinformatycznych; ochrona Urzędu Miasta i Gminy;

• okresowa kontrola ewidencji dokumentów, materiałów i obiegu dokumentów;

• szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

• prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu;

• współpraca z organami kontroli;

• prowadzenie spraw związanych z rozstrzyganiem sporów kompetencyjnych oraz wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu administracyjnym.

2. W zakresie spraw obywatelskich, obronnych i zarządzania kryzysowego:

• wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;

• prowadzenie ewidencji ludności;

• przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie spraw meldunkowych;

• współpraca z elektronicznym systemem ewidencji ludności PESEL;

• współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie zmian miejsca pobytu osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu;

• opracowywanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu i przekazywanie ich do szkół;

• prowadzenie rejestru wyborców i współpraca w tym zakresie z Krajowym Biurem Wyborczym;

• opracowywanie sprawozdań statystycznych z zakresu ewidencji ludności;

• załatwianie spraw związanych z wprowadzeniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych;

• realizacja zadań należących do kompetencji Burmistrza określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP.;

• prowadzenie rejestru przedpoborowych, organizowanie i prowadzenie rejestracji;

• opracowywanie decyzji uznających żołnierza za mającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny;

• zapewnienie stałej aktualności zadań Urzędu związanej ze stanem podwyższonej gotowości obronnej;

• przyjmowanie informacji o działalności policji;

• zapewnienie realizacji zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

• planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na terenie gminy oraz przygotowywanie w tym zakresie projektów zarządzeń szefa obrony cywilnej;

• koordynowanie przygotowań obrony cywilnej realizowanych przez instytucje i inne jednostki organizacyjne na terenie miasta i gminy;

• planowanie i przygotowywanie do działań elementów systemu wykrywania i alarmowania;

• współdziałanie w organizowaniu przedsięwzięć w zakresie zwalczania skutków nadzwyczajnych zagrożeń;

• planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania sprzętu, eksploatacji i konserwacji;

• planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej;

• opracowywanie sprawozdań i meldunków z realizacji zadań
© 2003 Internet-Info