BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 28962

Samodzielne stanowiska pracy ds. budownictwa, inwestycji i architektury
Barbara Wawrzyńska
ul. Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski
Lokalizacja Urząd Miasta i Gminy
Telefon 0 (54) 2654 180 wew. 17
Fax (054) 265-51-12
Adres e-mail budownictwo@piotrkowkujawski.pl
Zakres obowiązków:
Samodzielne stanowisko ds. budownictwa, inwestycji i architektury realizuje zadania:

• prowadzi sprawy związane z wyrażeniem zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i leśne;

• prowadzi prace związane z uzbrojeniem terenów przewidzianych pod budownictwo i urządzenia komunalne;

• współpracuje z geodezyjna służba inwentaryzacyjna w zakresie ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

• nadaje nieruchomościom numery porządkowe;

• prowadzi sprawy i przygotowuje materiały w zakresie zmian granic administracyjnych miejscowości w gminie, nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych;

• zapewnia pełną realizację zadań określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zapewnienia ustalonej procedury opracowania (zmian) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych;

• opracowuje decyzje w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

• prowadzi rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

• opracowuje informacje dotyczące zamierzeń inwestycyjnych gminy;

• zapewnia realizację zadań inwestycyjnych;

• zapewnia uzyskanie zezwoleń budowlanych. Współpracuje w tym zakresie ze służbami budowlanymi Starosty;

• realizuje zadania w zakresie przygotowania inwestycji gminnych (zapewnia dokumentację techniczną, uzgodnienia, kosztorysy);

• współpracuje z nadzorem technicznym;

• zapewnia realizację ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych;

• przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków finansowych na działalność inwestycyjną;

• zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu przedmiotu posiadającego cechy zabytku;

• prowadzi rejestr zabytków nieruchomych i ruchomych;

• opracowuje i bieżąco aktualizuje plany ochrony zabytków, współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Oddziałem Służb Ochrony Zabytków.
© 2003 Internet-Info